Verantwoording

Verklarende woordenlijst

Deze website is het resultaat van de werkgroep Routekaart van het PRODO (Provinciaal Overleg Digitalisering Omgevingswet), onderdeel van het programma Invoering omgevingswet van het InterProvinciaal Overleg (IPO).

 

Aannames

 

Wij zijn in deze versie van de website uitgegaan van de huidige planning van het DSO. Ondertussen is duidelijk dat deze planning gaat opschuiven. Wanneer een nieuwe vastgestelde planning van het DSO beschikbaar komt, worden in een volgende versie van de site de mijlpalen en tijdbalk aangepast.

 

Vanuit het landelijk programma “Aan de slag met de omgevingswet” zijn een aantal routeplanners voor gemeenten, provincies en waterschappen gemaakt. Deze routeplanners kenmerken zich door een integrale aanpak. De digitaliseringsopgave binnen deze routeplanners wordt globaal benaderd.  Met behulp van de “Metrokaart” wordt de oplevering van functionaliteiten en bouwstenen voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) weergegeven. Deze routeplanners worden periodiek aangepast.

 

De Navigator combineert de verschillende planningen vanuit een projectmatige aanpak digitalisering Omgevingswet bij de provincies.

 

Reacties en vragen kun je sturen naar:

navigatorprovincies@ipo.nl

 

Interessante links

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Factsheets over specifieke onderwerpen

www.omgevingswetportaal.nl

www.ipo.nl

 

Disclaimer

In deze versie 2.0 van de Navigator geven we een nieuwe stand van zaken (maart 2018) van de mijlpalenplanning van het DSO en bieden we nieuwe inzichten die ondertussen zijn opgedaan.

 

 

Download hier het overzicht van alle acties en bouwstenen als Excel-bestand om te gebruiken voor je eigen planning.

Indien de download niet start, wordt dit mogelijk verhinderd door de instellingen van je internetbrowser.
Pas deze dan aan of probeer te downloaden via een andere internetbrowser.

 • Bronhouder

  De eigenaar van de informatie over een bepaald object, bijvoorbeeld bronhouder van de gegevens over verkeerstellingen. Het is de partij die de gegevens verzamelt en vastlegt.

 • Digitaal loket / omgevingsloket

  Het DSO krijgt voor de gebruiker de vorm van ééndigitaal loket. Dit vervangt de bestaande toepassingen Omgevingsloket Online (OLO), ruimtelijkeplannen.nl en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

 • Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

  Digitalisering van de Omgevingswet richt zich aan de ene kant op informatievoorziening (de beschikbaarheid van de juiste informatie op het juiste moment) en aan de andere kant op het ondersteunen van de interactie tussen de actoren die de wet uitvoeren of er een beroep op doen.

   

  Om tot daadwerkelijke verbetering van de digitale informatievoorziening te komen is het niet voldoende om losse voorzieningen te beschouwen. Het gaat erom een werkend stelsel op te zetten waarin voorzieningen als het gaat om systematiek, taalgebruik, aansturing en gegevens kunnen samenwerken.

   

  Het Digitaal Stelsel staat niet op zichzelf. Het is aangesloten op bestaande e-overheidsvoorzieningen, de generieke data infrastructuur, de interne processen bij het bevoegd gezag en de rechtspraak.

   

  Het Digitaal Stelsel wordt verdeeld in:

  • Eén loket waarop gebruikerstoepassingen aangesloten zijn die op een gestandaardiseerde manier informatie aanbieden die particulieren, bedrijven en overheden in de praktijk nodig hebben voor een vergunningaanvraag en een melding.
  • Een centrale informatie-infrastructuur, waarvoor heldere afspraken en digitale standaarden gelden.
  • Informatiehuizen die op de informatie-infrastructuur aangesloten zijn en die vanuit verschillende beleidsvelden (zoals water, bodem, lucht, geluid, etc.) op een gestandaardiseerde manier informatie aanbieden die initiatiefnemers en overheden in de praktijk nodig hebben.
 • Gegevenskwaliteit

  Gaat over de inhoud (actualiteit of herleidbaarheid) en de ‘verpakking’ waarin het gegeven wordt aangeleverd (zoals het bestandsformaat)

 • Informatiehuis

  Een informatiehuis is een bestuursorgaan of rechtspersoon die als wettelijke kerntaak krijgt om kwalitatief goede informatieproducten te maken die via het digitaal loket beschikbaar worden gesteld. Hiervoor gebruikt het informatiehuis gegevens of gegevensverzamelingen die door bronhouders worden aangeleverd. Een informatiehuis organiseert de totale stroom van gegevens vanaf de data bij bronhouders tot aan de toegespitste informatieproducten voor gebruikers.

 • Informatieproduct

  Een digitaal product dat voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en standaarden en een informatieve meerwaarde heeft ten opzichte van de brongegevens die aan het Informatiehuis geleverd zijn. Een voorbeeld: luchtkwaliteit berekeningen o.b.v. kengetallen emissies van bedrijven uit een bedrijfstak. Of: ARIUS, een stikstof rekeninstrument.

 • Ketenproces

  Het geheel aan bedrijfsprocessen binnen en interactieprocessen tussen 2 of meer ketenpartners binnen een bepaalde context. Als ketenpartners hun producten en achterliggende processen hebben afgestemd op elkaar zodat combinaties van producten kunnen worden aangeboden aan de gezamenlijke afnemer, spreekt men van ketenprocessen.

 • Landelijke bouwstenen

  De voorzieningen die al landelijk beschikbaar zijn, en onderdeel worden van het werkende DSO. Dit zijn bijvoorbeeld digid, basisregistraties of de digikoppeling. Deze bouwstenen zorgen er nu al voor dat overheidsorganen...

 • Omgevingsdocumenten

  Dit zijn de (digitale) vastleggingen van de instrumenten die door de provincie gebruikt gaan worden. Er zijn 5 soorten omgevingsdocumenten:

  • Omgevingsvisie: strategische en integrale langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving binnen de provincie.
  • Omgevingsverordening: gebiedsdekkende regeling met alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving
  • Programma: deze maken de doelen van de omgevingsvisie concreet.  Het is een pakket van beleidsvoornemens en maatregelen om de doelen in de fysieke leefomgeving te bereiken en aan te blijven voldoen.
  • Projectbesluit: deze is nodig voor ingrijpende en ingewikkelde projecten waarbij een publiek belang speelt.
  • Omgevingsvergunning: deze is alleen nodig als de algemene rijksregels niet volstaan, en wordt aangevraagd bij het digitale omgevingsloket.
 • PIA

  Dit staat voor Privacy Impact Assesment, oftewel: gegevensbescherming effect beoordeling

 • Proces

  Hiermee bedoelen we de stappen die worden genomen en de activiteiten die worden uitgevoerd om een taak in een provincie uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld het proces van vergunningverlening, van ontvangst tot afgifte.

 • Samenwerkingsruimte

  Het Interbestuurlijk samenwerken ondersteunt door een digitale voorziening/ uitwisseling van informatie.

 • Scenario’s

  Hiermee worden de scenario’s uit het bestuursakkoord bedoeld, die aangeven in welke mate het DSO en de Informatiehuizen gereed moeten zijn, verdeeld over 1, 2 en 3.

 • Standaarden

  Semantische, reken- en meet-, en verbeeldings- en uitwisselstandaarden maken het mogelijk gegevens en documenten te vergelijken, te aggregeren, uniform weer te geven en zonder vervormingen of fouten uit te wisselen. Het vergemakkelijkt het geautomatiseerd uitvoeren van bestandsvergelijkingen.

 • Standaard Officiële Publicaties en Toepassingsprofielen

  Er wordt door het DSO project 1 Standaard Officiële Publicaties’ (STOP) ontwikkeld die gaat gelden voor alle besluiten in Nederland. Daarbinnen wordt een Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD) van deze standaard uitgewerkt, voor de verschillende omgevingsdocumenten. Beide zijn digitale standaarden. Deze standaarden ondersteunen de functies bekendmaken en beschikbaar stellen, van omgevingsdocumenten in de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB). De omgevingsdocumenten zijn daarna te raadplegen via het Omgevingsloket.

 • Toepasbare regels

  Om de juiste en logische checkvragen te kunnen voorleggen

  aan een initiatiefnemer in het digitaal loket moeten juridische regels vertaald worden naar begrijpelijke, toepasbare regels. Toepasbare regels gaan dus verder dan de vaak wat juridisch ervaren regels in

  verordeningen en omgevingsplannen. Juridische regels zetten

  het (lokale) beleid centraal. Toepasbare regels zetten de

  gebruiker en zijn activiteiten centraal.

 • Valideren

  Het geautomatiseerd toetsen of een gegeven voldoet aan de kwaliteitseisen

 • Vormvereisten en standaarden

  Voor de Omgevingsdocumenten gelden vormvereisten en standaarden. Dit zorgt ervoor dat de documenten gepubliceerd kunnen worden door het DSO, zodat de informatie die ze bevatten raadpleegbaar en toonbaar is. De omgevingsvisie is vormvrij maar moet ook publiceerbaar en raadpleegbaar zijn. Ze zal wel moeten voldoen aan de toepassingsprofielen.

 • Wettelijk minimum

  Het minimale dat gereed moet zijn van het DSO en de Informatiehuizen, het zogenaamde Scenario 1 uit het Bestuursakkoord.

 • Zaakgericht Werken (ZGW)

  Zowel de klanten als de behandelende overheidsinstantie hebben er baat bij dat een zaak (vraag, aanvraag, etc. en de voortgang in behandeling) integraal bekend en opvraagbaar is. Om dit te managen is zaakmanagement een vereiste. Eén van de kenmerken van zaakgericht werken is dat de voor de zaak relevante informatie toegankelijk is voor alle betrokkenen bij de zaak, ook voor de afnemer (voor zover privacy en openbaarheid geen beperkingen opleggen). De kern van die informatie betreft het proces, de planning en de voortgang daarvan. Zonder geautomatiseerde functionaliteit is het ondoenlijk die transparantie te realiseren. Zaak is leidend voor digitale duurzaamheid informatie, Zaakbehandeling vastgelegd voor verbetering, Zaakgegevens in overeenstemming met RGBZ, Zaaktype gebruiken voor afspraken over uitvoering van zaken

Verantwoording en verklarende woordenlijst