Klik hier om terug te gaan naar de Toelichting op de navigator Provincies

De Provincie

 heeft informatie

over fysieke leefomgeving voor beleid en uitvoering

 

Als (uitvoerende dienst namens het) bevoegd gezag beschikken over informatie over de fysieke leefomgeving ten behoeve van beleid en uitvoering

 

De provincie heeft twee belangrijke rollen ten aanzien van de informatie over de fysieke leefomgeving. De eerste rol is die van gebruiker van de informatie uit het DSO. De uitwerking van deze rol vindt u in het onderdeel Maakt omgevingsdocumenten en onderhoudt ze.

 

De tweede rol betreft het bronhouderschap van verschillende informatie: de provincie moet inhoudelijke informatie (datasets) aanleveren aan de Informatiehuizen en onderzoeksrapporten beschikbaar stellen voor opname in het DSO.

De provincie en de uitvoerende dienst moeten daarnaast hun digitale archief op orde hebben opdat de digitale dossiers compleet, kwalitatief goed en toegankelijk zijn.

 

Voor de invoeringsdatum van de omgevingswet zijn de volgende uitgangspunten van belang:

  • Het betreft de informatie die nu al beschikbaar is, het gaat niet om nieuwe behoeften. Het is daarom van belang hiervoor de nul-situatie op een vast te stellen peildatum te bepalen.
  • De informatie wordt beschikbaar gesteld conform het huidige dienstverleningsniveau
  • Het gaat in eerste instantie om gegevens over Ruimte
  • De wijze van beschikbaar stellen moet wel in lijn zijn met de ambitie van de visie over het DSO

 

De Informatiehuizen nemen een zeer belangrijke plaats in het DSO in. De Informatiehuizen leveren toegesneden informatieproducten op voor de gebruikers (zoals initiatiefnemer, belanghebbende, bevoegd gezag en derde) van het Digitale loket Omgevingswet.

 

Een Informatiehuis is een organisatie die daarnaast te maken heeft met bronhouders voor het verkrijgen van gegevens. Het is de bedoeling dat tien Informatiehuizen worden opgezet. (Voor de domeinen ruimte, bouw, wonen, afval & grondstoffen, bodem & ondergrond, water, lucht, geluid, natuur, cultureel erfgoed, externe veiligheid.)

 

Informatiehuizen hebben de volgende verantwoordelijkheden in relatie tot bronhouders:

  • Borgen dat brongegevens voldoen aan de (kwaliteits)eisen.
  • Verantwoorden hoe aan de (kwaliteits)eisen aan brongegevens is voldaan.

 

Het bevoegd gezag kan brongegevens hebben voor een informatieproduct dat een informatiehuis gaat leveren. Het bevoegd gezag moet de gegevenskwaliteit van de brongegevens op orde hebben en de gegevens digitaal aanleveren bij het Informatiehuis. Om de gegevens aan te leveren, is de verwachting dat elk informatiehuis een aansluitprocedure heeft.

 

Het gaat bij het aanleveren om formeel berichtenverkeer tussen overheden. Dit verloopt via de standaard Digikoppeling. Het bevoegd gezag moet die standaard geïmplementeerd hebben in de aansluiting van het systeem Bronregistratie of in een berichtenmakelaar die het bevoegd gezag heeft geïmplementeerd tussen het Informatiehuis en het systeem Bronregistratie.

Klik op de CIRKELS om inzicht te krijgen in de verschillende processen

Navigator Provincies