Klik hier om terug te gaan naar de Toelichting op de navigator Provincies

Klik op de cirkels hierboven voor meer informatie per deelproces.

Digitaliseringsaspecten van de invoering van de Omgevingswet

Waarom deze navigator?

de navigator PROVINCIES

BOUWSTENEN en mijlpalen

Het motto van de Omgevingswet is ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’.

Het motto is vertaald naar twee maatschappelijke doelen:

 • een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden
 • de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen

 

Om deze maatschappelijke doelen te halen zijn er vier verbeterdoelen geformuleerd. Deze verbeterdoelen zijn:

 • de fysieke leefomgeving samenhangend benaderen
 • de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving vergroten
 • de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten
 • de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren

 

Deze verbeterdoelen vormen het kader en geven richting aan de digitaliseringsopgaven van alle betrokken overheden. De digitaliseringsopgaven van de provincies leveren een bijdrage aan het realiseren van deze verbeterdoelen.

 

Bron: website Aan de slag met de omgevingswet

 

 

Aansluiten op de digitalisering van de overheid

 

De provincies werken samen om op 1 januari  2021 gereed te zijn om te werken volgens de Omgevingswet. De landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de invoering van deze wet. Door alle partijen is afgesproken dat bij de start van de omgevingswet het huidige dienstverleningsniveau het uitgangspunt is.

 

De provincies (de andere overheidspartijen en ook de uitvoerende diensten) zijn zelf verantwoordelijk voor het aansluiten op het DSO en voor het op orde brengen van de eigen informatievoorziening.

 

Waarom deze navigator?

 

Er zijn veel ontwikkelingen aanwezig op het gebied van de digitalisering van de overheid: bijvoorbeeld e-Overheid / GDI en natuurlijk de komst van het DSO. Deze ontwikkelingen leveren nieuwe standaarden en softwarebouwstenen op, die provincies nodig hebben om te werken volgens de Omgevingswet. Door gebruik te maken van deze landelijke en DSO bouwstenen kan de provincie efficiënt en eenduidig digitaal communiceren en transacties uitvoeren met burgers, bedrijven en ketenpartners.

 

Deze navigator voor de digitaliseringsopgave van de provincies wil helpen bij het beantwoorden van de vraag: Wanneer moet de provincie welke acties uitvoeren en welke bouwstenen worden hierbij gebruikt?

 

Het hoe en door wie deze werkzaamheden worden opgepakt, is een zaak voor de provincie zelf en wordt in deze navigator niet behandeld.

 

De insteek van deze navigator is dat de provincie voldoet aan de vereisten om bij de invoering van de Omgevingswet te kunnen werken. De provincie kan met deze navigator ook de eigen ambities inpassen. Bijvoorbeeld ambities met de samenwerking met ketenpartners.

 

Sommige provincies hebben taken op het terrein van de omgevingswet gemandateerd aan uitvoerende diensten. Voor deze uitvoerende diensten is deze navigator te gebruiken voor het op orde brengen van de informatievoorziening.

Klik op de CIRKELS om inzicht te krijgen in de verschillende processen

Wanneer moet de provincie welke acties uitvoeren en welke bouwstenen worden hierbij gebruikt?

 

Om de activiteiten die de provincie moet oppakken, overzichtelijk te houden, kiezen we voor een benadering vanuit vier processen. Hiermee is niet gezegd dat er geen samenhang is tussen deze processen. Deze samenhang bestaat zeker: bijvoorbeeld een aanvraag voor een omgevingsvergunning start het proces van het maken van een specifiek omgevingsdocument: de omgevingsvergunning. Zo zijn er meer raakvlakken aanwezig.

 

De navigator richt zich op drie hoofdprocessen en op het samenwerken als randvoorwaarde voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet:

 • De provincie ontvangt aanvragen en meldingen over de fysieke leefomgeving
  en kan deze verwerken
 • De provincie maakt omgevingsdocumenten en onderhoudt deze. Onderdeel van dit hoofdproces is dat de provincie toepasbare regels kan maken
 • De provincie heeft informatie over de fysieke leefomgeving beschikbaar voor
  beleid en uitvoering
 • De provincie werkt met anderen samen aan...

 

De UIVO-werkgroep Ketenprocessen heeft een gezamenlijk beeld opgesteld van de (keten)processen van de bevoegd gezagen die met de informatievoorziening worden geraakt door de Omgevingswet. Het gezamenlijke beeld maakt samenwerken in de keten gemakkelijker: het is een goed vertrekpunt om afspraken te maken over wederzijdse verwachtingen in de samenwerking.

 

De focus ligt op het uitwerken van de processen op hoofdlijnen en ook op de samenwerking in de zogenaamde ‘Ketens van processen’.

 

Deze ketenprocessen zijn:

 • Van idee tot afhandeling
 • Van plan tot publicatie
 • Van vraag tot informatie.

 

De focus van de Navigator richt zich op de digitaliseringsopgave van provincies. De drie hoofdprocessen (drie van de vier cirkels) in de navigator zijn één op één te relateren aan deze drie interbestuurlijke ketenprocessen.

 

Het hoofdproces De provincie ontvangt aanvragen en meldingen over de fysieke leefomgeving en kan deze verwerken past binnen het ketenproces ‘Van idee tot afhandeling’.

 

De hoofdproces De provincie maakt omgevingsdocumenten en onderhoudt ze past binnen het ketenproces ‘Van plan tot publicatie’.

 

Het hoofdproces De provincie heeft informatie over de fysieke leefomgeving voor beleid en uitvoering past binnen het ketenproces “Van vraag tot informatie’.

 

Bron ketenprocessen: website Aan de slag met de omgevingswet

 

 

Download hier het overzicht van alle acties en bouwstenen als Excel-bestand om te gebruiken voor je eigen planning.

Indien de download niet start, wordt dit mogelijk verhinderd door de instellingen van je internetbrowser.
Pas deze dan aan of probeer te downloaden via een andere internetbrowser.

Klik op de CIRKELS om inzicht te krijgen in de verschillende processen

Aansluiten op generieke landelijke en DSO-bouwstenen

 

Een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen voldoen aan het implementeren van deze processen is dat de provincie is aangesloten op de landelijke bouwstenen van e-Overheid / GDI en op de generieke bouwstenen van het DSO.

 

Op deze pagina vind je wat de provincie moet doen met deze bouwstenen. In de uitwerkingen per proces worden deze generieke bouwstenen niet meer genoemd en kun je op de informatie op deze pagina teruggrijpen of op de pagina Bouwstenen. Je vindt daar het overzicht van alle gebruikte bouwstenen.

 

De landelijke bouwstenen gaan voornamelijk over de autorisatiemogelijkheden, die nodig zijn om gebruik te maken van het DSO. In de onderstaande tabel zijn deze bouwstenen weergegeven. Voor de startsituatie moet de provincie beschikken over drie bouwstenen: Digikoppeling, eHerkenning en PKI-Overheid.

 

Met behulp van de Digikoppeling is de provincie in staat om aanvragen en meldingen op te halen, wijzigingen van omgevingsdocumenten aan te leveren en toepasbare regels aan te leveren.

 

Het gebruik van de DigiD-componenten heeft meer te maken met de provinciale ambities met e-Dienstverlening.

 

Elke provincie heeft wel een programma of project E-dienstverlening, waarin op deze bouwstenen wordt aangesloten.

 

Vanuit de navigator digitalisering omgevingswet provincies gaan we uit dat deze bouwstenen op tijd beschikbaar komen en dat de provincies zijn aangesloten op deze voorzieningen.

 

Het aansluiten van de provincie op het Stelselknooppunt is de eerste stap in het gebruiken van het DSO.

 

Mijlpalen

 

 • Aansluiten op de Digikoppeling is geregeld: 2017 Q3
 • Autorisatiemogelijkheden zijn beschikbaar: 2017 Q3
 • Aansluitingsmogelijkheid op het Stelselknooppunt beschikbaar door DSO: 2018 Q3
 • Het Digitaal Loket Omgevingswet beschikbaar door DSO: op dit moment geen datum bekend

 

Wat moet de provincie doen?

De provincie regelt dat op tijd wordt aangesloten op de benodigde landelijke bouwstenen en op het Stelselknooppunt van het DSO.

 

Landelijke bouwstenen

DSO bouwstenen

Eigen bouwstenen

Download hier het overzicht van alle acties en bouwstenen als Excel-bestand om te gebruiken voor je eigen planning.

Bekijk alle bouwstenen

Klik op de CIRKELS om inzicht te krijgen in de verschillende processen

Navigator Provincies